داستان هرگز برای کسی بیشتر از خودش نگران نباش

داستان هرگز برای کسی بیشتر از خودش نگران نباش

شیوانا همراه کاروانی از راهی می گذشت. در این سفر با مردی تاجر هم سفر بود که به قصد تجارت با تنها پسرش سفر می

ادامه